" สคช. คือหน่วยงานที่ให้การรับรองความสามารถในการทำงานของคนว่าทำงานได้ตามมาตรฐานของแต่ละอาชีพ "