ทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส
icon category
ทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส. ใกล้คุณทส
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ แล้วน้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ รวมทั้งนำข้อมูลผลการดำเนินงานไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขยายผลการดำเนินงานและถ่ายทอดแนวคิดในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมุ่งไปสู่วิถีแห่งการพัฒนายั่งยืน (Sustainability)
อ่านต่อ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
icon category
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ แล้วน้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ รวมทั้งนำข้อมูลผลการดำเนินงานไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขยายผลการดำเนินงานและถ่ายทอดแนวคิดในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมุ่งไปสู่วิถีแห่งการพัฒนายั่งยืน (Sustainability)
อ่านต่อ
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (MNRE MOOC)
icon category
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (MNRE MOOC)
https://mooc.mnre.go.th
เข้าชม
ระบบพัฒนาบุคลากร (MNRE Smart HRD System)
icon category
ระบบพัฒนาบุคลากร (MNRE Smart HRD System)
https://smart.mnre.go.th/
เข้าชม
ประเด็นร้อน
รวบรวมบทความประเด็นร้อนขององค์กร