โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies free zone project)

detail

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตรายร้ายแรงซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยากร และเศรษฐกิจ  สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันยังคงพบรายงานการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั้งในคนและในสัตว์ ด้วยเหตุนี้ปัญหาดังกล่าวจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตรายร้ายแรงซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยากร และเศรษฐกิจ  สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันยังคงพบรายงานการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั้งในคนและในสัตว์ ด้วยเหตุนี้ปัญหาดังกล่าวจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
เพื่อร่วมขจัดปัญหาข้างต้น โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขขึ้นมา โดยมีกิจกรรมการณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัข พร้อมกับมีการให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา  จังหวัดนครสวรรค์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว
3.เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า
4.เพื่อผลักดันให้นำไปสู่การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
5.เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการศัลยกรรมให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ 

ปีที่จัดกิจกรรม   2564
ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง  2557-2564
 

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
– รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัข
– ให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
– ให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมวจรจัด   

กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์
มีสุนัขและแมวได้รับบริการการทำหมันในโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 958 ตัว

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาสัตวแพทย์ได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์การศัลยกรรมมากกว่า 150 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
เป็นต้นแบบการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีที่เกี่ยวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวให้แก่พื้นที่อื่นๆ

Partners/Stakeholders

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ดำเนินการหลัก
นายสัตวแพทย์เอกสิทธิ์ ติยานันต์
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์