ถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย

ถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย
 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย โดยมีคุณจะเด็ด เชาว์วิไล  ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นและบริบทที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการรณรงค์เรื่องความเป็นธรรมทางเพศและการใช้เรื่องเพศสภาพเพื่อลดทอนงานรณรงค์สิทธิมนุษยชน, การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของงานสร้างความตระหนักความเป็นธรรมทางเพศ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอสู่อนาคตในการสร้างพลังการณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

  
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-