คลินิกวัยทีน

คลินิกวัยทีน|
 

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งคลินิกวัยทีน เพื่อเปิดให้บริการแก่วัยรุ่นและครอบครัว รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการเรียน ความสัมพันธ์ การปรับตัว อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยบริการ ตรวจวินิจฉัย ประเมิน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากด้านร่างกาย จิตใจ สังคมของวัยรุ่น ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลรักษา และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษา ผ่านโครงการ “Mahidol Friends Project”

“Mahidol Friends” เป็นบริการแนะแนวให้คำปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การเรียน การศึกษาต่อ อาชีพ  ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการบรรเทาความวิตกกังวล กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ Mahidol Friends ทั้งแบบรายบุคคล – รายกลุ่ม หรือโทรปรึกษาในเวลาราชการ หรือทาง Inbox ของ Facebook “Mahidol Friends” ตลอด 24 ชั่วโมง

  
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-