โครงการส่งเสริมความรู้ในผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมความรู้ในผู้สูงอายุ|
 

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมการบรรยายโครงการส่งเสริมความรู้ในผู้สูงอายุ ปี 2561 โดยบุคลากร ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าฟังบรรยายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งการบรรยายดังกล่าวประกอบด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่

  1. “วัคซีน…จำเป็นหรือไม่ในวัยสูงอายุ”   จัดขึ้นวันที่ 18 เม.ย. 2561
  2. “การเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ”  จัดขึ้นวันที่ 23 พ.ค. 2561
 
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-