ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์

ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์
 

งานวิจัยเรื่อง “ประเทศไทย, ประเทศปลอดไขมันทรานส์” ดำเนินการโดยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าความเข้มข้นของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่าง ๆ สูงกว่าค่ามาตรฐาน WHO (> 0.5 กรัม / มื้อ) เพิ่มความเสี่ยงของ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผลการวิจัยดังกล่าวได้รับการยอมรับจากรัฐบาลแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง “อาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย เพื่อวางนโยบายการบริหารจัดการและการควบคุมปัญหาการปนเปื้อนของกรดไขมันชนิดทรานส์ ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า” โดยกำหนดห้ามใช้น้ำมันเติมไฮโดรเจนและผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วนที่มีน้ำมัน เติมไฮโดรเจนบางส่วนเพื่อการผลิตนำเข้าและจำหน่าย การออกประกาศนี้จะลดความเข้มข้นของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่ำกว่าค่ามาตรฐานของ WHO 

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-