อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับใน (ALERTZ)

detail

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับใน (ALERTZ)
 

จากข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน พบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบัน มีจำนวนที่เพิ่มสูงในทุกๆ ปี สาเหตุหลักมาจากการเมาแล้วขับรถหรือง่วงแล้วขับ โดยมูลค่าความเสียหายของอุบัติเหตุที่เกิดจากการหลับในของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ด้วยเหตนี้จึงเป็นที่มาของนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วยสัญญาณสมอง” ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ “ALERTZ” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสำหรับการตรวจจับความเป็นไปได้ก่อนเกิดการหลับใน เพื่อแจ้งเตือนคนขับล่วงหน้าก่อที่เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งมีเทคโนโลยีหลักคือการรวมของสัญญาณสมองในพื้นที่ด้านหน้าและการเคลื่อนไหวของตาในระหว่างการขับขี่ การเคลื่อนไหวของศีรษะในระหว่างการขับขี่ยังรวมอยู่ในระบบ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารไร้สายและสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน โดย ALERTZ เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยของกลุ่มนักศึกษาจากศูนย์ปฏิบัตการเชื่อมต่อสัญญาณของสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (Brian-Computer Interface Center) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อการพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม นักวิจัยในทีมได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด มหาชน ก่อตั้งบริษัท ไฟเนส เมต ดีไซด์ จำกัด (Finest Med Design Co., Ltd) ซึ่งเป็นบริษัท Startup บริษัทแรกโดยกลุ่มนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่มุ่งเน้นผลิตนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

  
Partners/Stakeholders

-------------------------------------------------------------------------

ผู้ดำเนินการหลัก
-