THE PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE (PMAC) 2018

THE PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE (PMAC) 2018
 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯในพระบรม ราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรภาคีในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย โดยรูปแบบสำหรับ PMAC2018 คือ“ การทำให้โลกปลอดภัยจากภัยคุกคามของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-