การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข

การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข
 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master Management in Health) ซึ่งเป็นหลักสูตรศึกษาด้วยตัวเอง (Self Study Program) มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขในระดับสูง ใช้เวลาเรียน 6 เดือน โดยการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวในรุ่นที่ 24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 7 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 43 คน ประกอบด้วยผู้บริหารงานสาธาณสุข แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ทางด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดจากทั่วประเทศ

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-