โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมระยะสั้นประมาณ 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารงานโรงพยาบาลที่สนใจได้เข้ารับการอบรมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขในการปรับปรุงและส่งเสริมการบริหารการแพทย์อย่างมีคุณภาพ จึงได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจในด้านการบริหารองค์กร และวิทยากรจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการบริหารงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-