สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ

สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ
 

“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” หรือ “สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ” เป็นศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บนพื้นที่กว่า 140 ไร่ บนพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เดิมเป็นพื้นที่ “สวนสมุนไพร” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 จากแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดี และศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทยสำหรับการศึกษา เรียนรู้ และวิจัยพัฒนา รวมทั้งเป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดูแลของคณะเภสัชศาสตร์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2531 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสวนสมุนไพรนี้ว่า “สิรีรุกขชาติ” และในปี พ.ศ.2550 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี ได้ดำเนินการยกระดับพื้นที่สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์ ด้วยการปรับภูมิทัศน์และขยายพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เป็น 140 ไร่ และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” ในปี พ.ศ. 2553

อุทยานแห่งนี้ได้รวบรวมพันธุ์สมุนไพรไว้ประมาณ 800 ชนิด เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในรูปแบบ Botanical Garden โดยเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรสำหรับให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และสำหรับการวิจัย เพื่อพัฒนาสมุนไพรให้เป็นยา อาหาร เครื่องสำอางและอื่นๆ นอกจากนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของการแพทย์แผนไทยและการพัฒนาสมุนไพรเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งกิจกรรมสาธิตส่งเสริมประสบการณ์ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ชุมชนต่างๆ นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและรวมทั้งผู้พิการทุกกลุ่ม เนื่องจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้จัดสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “อารยสถาปัตย์” (Universal Design) โดยเป็นการออกแบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ด้อยสมรรถภาพต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถมาเรียนรู้และเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน

 
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-