GLOBAL HEALTH CONFERENCE

GLOBAL HEALTH CONFERENCE
 

กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Global Health – MUGH) จัดการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563”การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้การแบ่งปันจากอดีตสู่ปัจจุบันและวิธีการก้าวไปข้างหน้าตามกรอบยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุม 60 คนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขระดับโลกและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการประชุม

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-