ธนาคารขยะรีไซเคิล

detail

มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานในการร่วมรณรงค์เพื่อลดภาระให้กับสังคมและโลก จึงได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นในปี 2553

ธนาคารขยะรีไซเคิล
 

มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานในการร่วมรณรงค์เพื่อลดภาระให้กับสังคมและโลก จึงได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นในปี 2553 ด้วยความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวินัยในการแยกและทิ้งขยะให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยการลดภาระการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย
  3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาให้มีประสิทธิภาพ สามารถเปลี่ยนขยะให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ในด้านที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารขยะรีไซเคิลเปิดให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนรอบมหาวิทยาลัยสามารถเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำขยะมาขายให้กับโครงการ เป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ทั้งยังช่วยลดภาระการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย สามารถเปลี่ยนขยะให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาให้มีประสิทธิภาพโดยผู้ที่สนใจสามารถนำขยะรีไซเคิลมาติดต่อกับโครงการในสถานที่ ตามวันและเวลา ดังนี้

  • อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น.
  • อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล : เฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น.
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินการร่วม
-