สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส

สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส
 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ในการดำเนินโครงการโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (PMT-MLE) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2550 งานวิจัยนี้จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการศึกษาหลายภาษาที่มีผลต่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยศึกษาตัวอย่างจากโรงเรียนนำร่องที่ใช้แนวทางของโครงการเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ใช้แนวทางดังกล่าว ซึ่งโรงเรียนนำร่องจะดำเนินการตามหลักสูตรดัดแปลงซึ่งใช้ภาษามลายู-ปาตานี เป็นภาษาหลักในการสอนในปีแรก ๆ และหลักสูตร “ไทยเพื่อเด็กชาติพันธุ์” ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ทำให้มีการใช้ภาษาไทยที่ในห้องเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี เปรียบเทียบโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร“ ภาษาไทยเท่านั้น”ตามปกติ เมื่อติดตามผลการประเมินการปฏิบัติของนักเรียนและทัศนคติของชุมชนประจำปี ด้วยการประเมินการเรียนรู้และการประเมินผลที่ดำเนินการโดยนักวิจัยไทยตลอดระยะเวลา 8 ปี พบว่าผลสำเร็จที่เป็นที่น่าพึงพอใจ 4 เรื่อง จากเด็กที่เข้าร่วมโครงการ คือ การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ดีกว่าการใชหลักสูตรภาษาไทยเท่านั้น พัฒนาการเรียนรู้ของวิชาอื่น ๆ พัฒนาการสอบทั่วประเทศที่ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็น“ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด” ทันสมัยและได้รับการประเมินโดยนักวิชาการไทยและนานาชาติ

 
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-