การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ

detail

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นโดยเน้นที่ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ|
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นโดยเน้นที่ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ภายใต้กระบวนการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุขหลากหลายสาขาและร่วมกับชุมชน ตลอดจนสามารถผสมผสานทักษะด้านวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด วางแผน และแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนใกล้เคียง

  
 
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-