ขจัดความยากจน

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี หรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ เช่น

  • ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย
  • แหล่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย
  • เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

 

 
 
 
Partners/Stakeholders

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-