โครงการ 10 ทักษะความปลอดภัย ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง : Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

โครงการ 10 ทักษะความปลอดภัย ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง  : Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

ปัจจุบันนับว่าเด็กไทยตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีเด็กๆ ต้องเสียชีวิตจากอุบัติภัย มากกว่า 3,000 ราย ต่อปี และถือเป็นสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดของการเสียชีวิตในเด็ก เป็นภัยร้ายใกล้ๆตัวที่เกิดขึ้นได้แม้เพียงเสี้ยววินาที การมีทักษะด้านความปลอดภัยถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังให้กับเด็กๆอีกด้วย

โดยในเด็กวัย 6-10 ปี มักเล่นห่างไกลจากพ่อแม่ เล่นกันเป็นกลุ่ม จึงต้องส่งเสริมให้มีทักษะในการอยู่รอดปลอดภัยด้วยตนเอง 10 ทักษะ อาทิ ทักษะความปลอดภัยในการเดินทางและเดินเท้า ทักษะการช่วยเหลือคนตกน้ำด้วยวิธีการ “ตะโกน โยน ยื่น” วิธีการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกต้อง ทักษะความปลอดภัยภายในบ้านและการอยู่บ้านคนเดียว ทักษะความปลอดภัยสนามเด็กเล่น ทักษะการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ด้านการใช้สื่อที่ปลอดภัย เป็นต้น จะเห็นได้ว่านอกจากผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังแล้ว จะดีกว่าไหมหากเราสามารถปลูกฝัง องค์ความรู้ และทักษะเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นการระมัดระวังตัวเองในเบื้องต้นอีกด้วย

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงอนุมัติงบประมาณให้สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “10 ทักษะความปลอดภัย ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง  : Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง” ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันได้ดำเนินการในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  และวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และประโยชน์สูงสุดกับตัวเด็กๆ และเพื่อต่อยอดการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนในระดับภูมิภาค โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ๆสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมในการประชุมความร่วมมือจำนวนหลายหน่วยงาน มีโรงเรียนที่พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 โรงเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรรม 3,471 คน  และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเป็นพี่เลี้ยงด้านความปลอดภัยจำนวน 65 คน

 

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-