กิจกรรมทัศนศึกษาของนักศึกษาโครงการ APMA และ MAHR

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักศึกษาโครงการ APMA และ MAHR
 

นักศึกษาจากโปรแกรม APMA และ MAHR เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ระหว่างวันที่ 14 และ 19มกราคม 2563 เพื่อเรียนรู้การพัฒนาและสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มเสี่ยง

ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

–    ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

–    เพื่อนไร้พรมแดน

–    สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเซียแปซิฟิก

–    มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

–    เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชนพื้นเมืองลาหู่และแรงงานอพยพชาวพม่า โดยได้เกียรติจาก ผศ.ดร. มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิของชนพื้นเมืองในประเทศไทย

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-