THE MUIC EXECUTIVE EDUCATION

THE MUIC EXECUTIVE EDUCATION
 

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดให้มี “MUIC Executive Education ” ซึ่งมี 2 โปรแกรม ได้แก่ “Standard Programs”

ซึ่งเปิดสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปเป็นรายบุคคล และ “Custom Programs” ซึ่งเปิดสำหรับกลุ่มองค์กร/หน่วยงานที่ต้องการอบรมหรือพัฒนาบุคลากรในองค์กร

 
 
 
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-