การจัดตั้ง “กลุ่มถักทอสันติภาพ: กทส.”

การจัดตั้ง “กลุ่มถักทอสันติภาพ: กทส.”

โครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ในช่วงที่ชาวพุทธเริ่มมีความไม่พอใจกับการแก้ปัญหาของภาครัฐ และเริ่มมีการประท้วงเป็นระยะๆ ในพื้นที่ รวมทั้งชาวพุทธกลุ่มต่างๆ ยังมีจุดยืนและความต้องการหลากหลายไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มได้ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ จึงได้เชิญชวนชาวพุทธกลุ่มต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ชายแดนใต้ รวมตัวกันเป็น “กลุ่มถักทอสันติภาพ: กทส.” หรือ “Weaving Peace Together: WPT” จัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่สานเสวนาภายในกลุ่มพุทธ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การร่วมกันสำรวจและจัดทำข้อเสนอของชาวพุทธ การจัดเวทีสานเสวนาให้ชาวพุทธได้มีโอกาสปรึกษาหารือเพื่อลดความอัดอัดคับข้องของตนต่อมุสลิมกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งภาครัฐและผู้แทนคณะพูดคุยสันติสุข-สันติภาพของรัฐบาลและฝ่ายขบวนการต่อต้านรัฐอย่างสืบเนื่อง ปัจจุบันกลุ่มพุทธได้รับการยอมรับในเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาควิชาการและภาครัฐในพื้นที่ รวมทั้ง สมาชิกของกลุ่มถักทอสันติภาพจำนวน 11 คน ได้เข้าไปเป็นคณะทำงานประสานงานระดับพื้นที่ของคณะพูดคุยสันติสุข-สันติภาพที่ดำเนินการโดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญให้ชาวพุทธได้สื่อสารและผลักดันข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป     

ในปี 2562 ข้อเสนอของกลุ่มถักทอสันติภาพ  ต่อสถานการณ์ชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ Position Paper of Weaving Peace Together (WPT) Regarding the Situations of Buddhists in the Southern Border Provinces ได้รับการจัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และมลายู เพื่อเสนอต่อผู้แทนคณะพูดคุยฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายขบวนการมารา ปาตานี สืบค้นได้จาก 

https://css.ethz.ch/en/think-tank/themes/mediation-support-and-peace-promotion/all-publications/details.html?id=/p/o/s/i/position_paper_of_weaving_peace_together

นอกจากนั้นโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาได้นำกลุ่มทักทอสันติภาพ ไปนำเสนอข้อเสนอต่อ หัวหน้าคณะพูดคุยของรัฐบาล พลเอกวัลลภ รักเสนาะ ปรากฏในข่าว https://prachatai.com/journal/2020/09/89491 ซึ่งการบทบาทของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิฯ ในการเสริมสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-