MAHIDOL ECO TOWN

MAHIDOL ECO TOWN
 
ในฐานะสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินโครงการไปสู่ชุมชน เนื่องจากความสำเร็จของการพัฒนากลยุทธ์โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งโครงการขึ้นที่โรงเรียน 6 แห่ง ในจังกวัดนครปฐม เพื่อสาธิตวิธีการจัดการขยะที่ประสบความสำเร็จ โดยคาดว่าจะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีของการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับนักเรียนอาจารย์และผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นการกำจัดขยะผ่านกิจกรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังมุ่งส่งเสริมแนวคิดของชุมชนคาร์บอนต่ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งเครือข่ายสาธารณะ ซึ่งโครงการได้เริ่มต้นในปี 2559 ปัจจุบันมีโรงเรียน 18 แห่งที่เข้าร่วมโครงการโดยมีสมาชิกประมาณ 3,700 คน สามารถลดปริมาณขยะ 1,419 ตัน (19 ตันจากโรงเรียน) และสร้างรายได้จากการขายรีไซเคิล
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-