THINK CYCLE BANK

THINK CYCLE BANK
 

“Think Cycle Bank” เป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และโรงเรียนในจังหวัดระยอง ในปี 2561 เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยได้เริ่มกระบวนการดำเนินงานโดยการสื่อสารกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 12 แห่งด้วยวิธีการที่เป็นระบบ พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริการธนาคารรีไซเคิลออนไลน์ เพื่อรองรับการคัดแยกและรีไซเคิลระบบรวมทั้งเป็นต้นแบบสำหรับแอปพลิเคชันของชุมชนอื่น ๆ

 
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-