โครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก

งานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก” โดยศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยัลยมหิดล พบว่า IQ ของนักมวยเด็กต่ำกว่าเด็กทั่วไปประมาณ 10 คะแนน เนื่องจากสมองเสียหาย โดยรัฐบาลไทยได้รับทราบและได้พัฒนาร่างพระราชบัญญัติมวยไทย 2561 (2018) โดยห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าร่วมการแข่งขันใด ๆ และในกรณีที่เด็กอายุระหว่าง 12-14 ปีจะต้องมีใบอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนเข้าร่วมการแข่งขันใด ๆ นอกจากนี้เด็กมวยทุกคนจะต้องมียาม

 
 
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-