การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
 

โครงการ “การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม” โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อศึกษาแนวทางในพัฒนาและร่วมเปลี่ยนศาลายาให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (11 ตัวชี้วัดในการพัฒนา) ได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบบจัดการน้ำและขยะ ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี ความสนุกสนานรื่นรมย์ ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน ระบบขนส่ง และผังเมือง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ศาลายา จึงได้จัดเวทีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย ในวันที่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-