โครงการรากแก้ว

โครงการรากแก้ว
 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มูลนิธิรากแก้วได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมเรื่องการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการสรุปบทเรียนเพื่อนำไปขยายผลการในสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดเป็นเครือข่ายนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบหมายให้เป็นแกนนำขับเคลื่อนงานในเขตภาคกลาง โดยสนับสนุน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท และยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา

โดยนักศึกษารากแก้วมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตำบลศาลายาและตำบลมหาสวัสดิ์ มีแนวคิดร่วมกันในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เส้นทางใหม่และการส่งต่อจักยานจากนิสิตนักศึกษา นำมาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยจักรยาน รวมทั้งมีกิจกรรมที่กลุ่มนักศึกษาได้ร่วมลงพื้นที่เก็บผักตบชวา และเรียนรู้การทำปุ๋ยจากผักตบชวา เพาะต้นกล้า เตรียมแปลง เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรให้กับชุมชนบนพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคลองโยงและชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

 

 

 
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-