MUMT Quality

MUMT Quality

ทางคณะเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการ “โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย : การตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภัย จากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง” โดยได้ดำเนินการวางแผนดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สำหรับการทำให้แปลงเกษตรสามารถเพาะปลูกได้อย่างปลอดภัยและมีการเพาะปลูกได้อย่างยั่งยืน รวมถึงได้กำหนดเป็นนโยบายรวมถึงกระบวนการตรวจสอบทุกกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็น มาตรฐานคุณภาพสำหรับผักและผลไม้ให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง โลหะหนัก ปลอดภัยจากแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อโรค เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำการเกษตร                ตัวอย่างตรามาตรฐานแสดงในภาพที่ 1

    ภาพที่ 1 MUMT Quality

 

ด้านการเรียนรู้ (Learning) และการมีส่วนร่วมของชุมชน (Public Community)

ทั้งนี้ได้มีการอบรมเกษตรปลอดภัย และแนวทางในการดำเนินการกับชุมชนเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ และนอกจากนี้ได้ทำงานร่วมกับพื้นที่ทหาร เนื่องจากพื้นที่ทหารเป็นพื้นที่ที่สามารถจำกัดขอบเขตการดูแลได้ง่าย รวมทั้งห่างไกลหรือไม่ถูกล้อมรอบด้วยแปลงเกษตรที่ใช้สารเคมี ทำให้การผลิตเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยง่าย จึงมีการอบรมเกษตรปลอดภัยกับกลุ่มทหารเช่นกัน

ความร่วมมือ (Collaboration)

มีการร่วมมือกับภาครัฐ กลุ่มทหาร กลุ่มชุมชนเกษตรกร กลุ่มภาคเอกชนในการนำเอาดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับและติดตามผล รวมถึงกลุ่มเอกชนที่ช่วยสนับสนุนด้านการตลาดรวมทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายใน Supermarket กลุ่มโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ในการนำผักปลอดสารพิษในการจัดจำหน่ายและใช้ในโรงพยาบาล

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
คณะเทคนิคการแพทย์
ผู้ดำเนินการร่วม
-