NATURAL DISASTERS MANAGEMENT

NATURAL DISASTERS MANAGEMENT|
 

การอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และหลักปฏิบัติที่ดีของไทยในสาขาการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                เป้าหมายที่ ๑๓ โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการในกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ พายุ คลื่นยักษ์สึนามิ ดินถล่ม และน้ำท่วม และการจัดการภัยพิบัติโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้จัดฝึกอบรมและมีผู้เข้าอบรมจำนวน          20 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จากประเทศกัมพูชา ฟิจิ กัวเตมาลา กายอานา อิหร่าน ไอเวอรี่โคสต์ ลาว มัลดีฟส์ เม็กซิโก เมียนมา เนปาล ปากีสถาน เปรู ฟิลิปปินส์ ซามัว ศรีลังกา ตุรกี ไทย ตรินิแดดและโตเบโก และยูกันดา โดยได้รับการสนับสนุนจาก              กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Development Agency: TICA)

 
Partners/Stakeholders

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Development Agency: TICA)

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-