สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต/ ขอรับบริการ(ไร่)   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่)   หมายเหตุ  
ตุลาคม 350,000 350,000  จังหวัดสมุทรสาคร , สมุทรปราการ 
พฤศจิกายน 35,000 35,000  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ธันวาคม - -  
มกราคม - -  
กุมภาพันธ์ - -  
มีนาคม 804,255 804,255  จังหวัดสตูล
3,473,056 3,473,056  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4,263 4,263  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมษายน - -  
พฤษภาคม 52,141 52,141  จังหวัดนครศรีธรรมราช
75,000 50,000  จังหวัดระนอง
มิถุนายน 50,000 50,000  จังหวัดระนอง
49,300 49,300  จังหวัดตรัง
กรกฎาคม      
สิงหาคม       
กันยายน      

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต/ ขอรับบริการ(ไร่)   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่)   หมายเหตุ  
ตุลาคม - -  
พฤศจิกายน - -  
ธันวาคม - -  
มกราคม - -  
กุมภาพันธ์ 186,400 186,400  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2,310,356 2,310,356  จังหวัดสมุทรสงคราม
มีนาคม 26,548 26,548  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมษายน - -  
พฤษภาคม - -  
มิถุนายน 530,000 530,000  จังหวัดพังงา
1,615,000 1,615,000  จังหวัดภูเก็ต
กรกฎาคม 112,280 112,280  จังหวัดนครศรีธรรมราช
88,000 88,000  จังหวัดปัตตานี
สิงหาคม 6,000 6,000  จังหวัดระนอง
8,384 8,384  จังหวัดชุมพร
2,360 2,360  จังหวัดตรัง
กันยายน 9,116 9,116  จังหวัดเพชรบุรี
รวมทั้งสิ้น 4,984,444 4,984,444  
ALBUM

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต/ ขอรับบริการ(ไร่)   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่)   หมายเหตุ  
ตุลาคม 350,000 350,000  จังหวัดสมุทรสาคร , สมุทรปราการ 
พฤศจิกายน 35,000 35,000  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ธันวาคม - -  
มกราคม - -  
กุมภาพันธ์ - -  
มีนาคม 804,255 804,255  จังหวัดสตูล
3,473,056 3,473,056  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4,263 4,263  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมษายน - -  
พฤษภาคม 52,141 52,141  จังหวัดนครศรีธรรมราช
75,000 50,000  จังหวัดระนอง
มิถุนายน 50,000 50,000  จังหวัดระนอง
49,300 49,300  จังหวัดตรัง
กรกฎาคม      
สิงหาคม       
กันยายน      

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต/ ขอรับบริการ(ไร่)   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่)   หมายเหตุ  
ตุลาคม - -  
พฤศจิกายน - -  
ธันวาคม - -  
มกราคม - -  
กุมภาพันธ์ 186,400 186,400  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2,310,356 2,310,356  จังหวัดสมุทรสงคราม
มีนาคม 26,548 26,548  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมษายน - -  
พฤษภาคม - -  
มิถุนายน 530,000 530,000  จังหวัดพังงา
1,615,000 1,615,000  จังหวัดภูเก็ต
กรกฎาคม 112,280 112,280  จังหวัดนครศรีธรรมราช
88,000 88,000  จังหวัดปัตตานี
สิงหาคม 6,000 6,000  จังหวัดระนอง
8,384 8,384  จังหวัดชุมพร
2,360 2,360  จังหวัดตรัง
กันยายน 9,116 9,116  จังหวัดเพชรบุรี
รวมทั้งสิ้น 4,984,444 4,984,444