ตำรายาของประเทศไทย

Thai Pharmacopoeia

ตำรายาของประเทศไทยที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการตัดสิน
คุณภาพยา ที่ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาด

ตำรายาของประเทศไทย

Thai Pharmacopoeia


ตำรายาของประเทศไทยเป็นตำราที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการตัดสินคุณภาพยา
ที่ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดและเป็นตำรายา ฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
รับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยตำรายาของประเทศไทย ฉบับที่ 2 เล่มที่ 1 ภาคที่ 1
และฉบับเพิ่มเติม (Thai Pharmacopoeia II volume I Part 1 and Supplement)
ได้รับรองในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุ ตำรายา พ.ศ. 2561 เมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม พ. ศ. 2561 คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๓๖
ตอนพิเศษ ๓๙ ง ของ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Thai Pharmacopoeia II 2019


Drug books of Thailand are prepared books. To be a standard in determining drug quality
Produced and sold in the market and is a medicine book Issue announced by the Ministry of Public Health
Certified in the Government Gazette By the Thai Drug Book, Issue 2, Volume 1, Part 1
And additional editions (Thai Pharmacopoeia II volume I Part 1 and Supplement)
Certified in the notification of the Ministry of Public Health, Re: Drug textbooks B.E. 2561 on
6 December 2018, extracted from the Government Gazette General Announcement, Volume 136
Special episode 39 N of 12 February 2560

ติดต่อเรา

Contact Us
ที่ตั้ง/Address

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (อาคาร 2 และอาคาร 4) 88/7
ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

อีเมล์/Email
โทรศัพท์/Tel.

02 951 0000 ต่อ 99120 (อาคาร 2 ด้านยา)