หยุดละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รณรงค์ให้คนไทยใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อส่งเสริมชีวิตดิจิทัลที่มีคุณภาพ