การประเมิน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ในพื้นที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับโครงการ

การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในพื้นที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปัจจุบันการขยายตัวของประชากรเมืองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย คาดการณ์ ว่าในพ.ศ. ๒๕๗๙ จะมีประชากรในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้เกิดการขยายตัว ของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลต่อความต้องการด้านที่อยู่อาศัย แหล่งทำงาน การบริโภคสินค้า และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของชุมชนเมือง