ผลงานวิจัยรายหน่วยงาน


ระบบกำลังประมวลผล..
ผลงานวิจัยรายปี


ระบบกำลังประมวลผล..
VOTE & POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด
ระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย

เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญต่างๆ เช่น ปะการังหญ้าทะเล เต่าทะเล โลมา/ปลาวาฬ พะยูน ป่าชายเลน ปะการังเทียม ความหลากหลายทางชีวภาพ นโยบาย/แผนงาน คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง ที่ดินชายฝั่ง ฯลฯ

ทั้งนี้ระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัยได้รวมรวมงานวิจัย และสิ่งพิมพ์หายากหลายประเภทให้อยู่ในรูปแบบ ไฟล์ดิจิตอล เช่น เอกสารงานสัมมนาวิชาการป่าชายเลน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ทั้งสิ้น 14 ครั้ง งานวิจัย Phuket Marine Biological Center Research Bulletin (PMBC Research Bulletin) จำนวนทั้งสิ้น 103 เล่ม (908 เรื่อง) รวมถึงการพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่งานวิจัยของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่างๆ ได้

และยังจัดเก็บตามลักษณะเอกสารอื่นๆ เช่น ข้อมูลงานวิจัย งานวิชาการ ผลการศึกษา ผลการปฎิบัติงาน เอกสารเผยแพร่ ผลการสำรวจ สื่อตีพิมพ์และบทความที่จัดทำขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการจัดหมวดหมู่เพื่อง่ายในการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งแสดงตำแหน่งของงานวิจัยบนแผนที่ออนไลน์ร่วมกับฐาน ข้อมูลอื่นๆ ในระบบฐานข้อมูลกลางฯ ได้