ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

ระบบนามสงเคราะห์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Pollution Control Department Building, 92 Soi Phaholyothin 7, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8500, 0 2298 5736
โทรสาร : 0 2298 5735, 0 2298 5735
อีเมล์ : webmaster@mnre.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.mnre.go.th
11

11

22

33

โทรศัพท์ : 5 5555 55-5555 ต่อ 55
โทรสาร : 555555555-5555 ต่อ 5
name

name

name en

address

โทรศัพท์ : 1 1111 111-222 ต่อ 333
name

name

name en

address

โทรสาร : 7 7777 7777-88 ต่อ 9999, 1 0101 0101-10 ต่อ 1010, 4 4444 4444-44 ต่อ 444, 5 5555 5555-55 ต่อ 555
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

The Forest Industry Organization

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : fio@fio.co.th
เว็บไซต์ : www.fio.co.th
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Permanent Secretary

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8500 ต่อ 11
โทรสาร : 0 2278 8500 ต่อ 12
เว็บไซต์ : www.mnre.go.th
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

Pollution Control Department

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2298 2000
โทรสาร : 0 2298 5373
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Department of Marine and Coastal Resources, Thailand

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

อีเมล์ : it@dmcr.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.dmcr.go.th/
กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

Department of Mineral Resources

75/10 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์ : www.dmr.go.th
กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

Department of Water Resources

180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์ : www.dwr.go.th
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Department of Groundwater Resources

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Department of Environment Quality Promotion

49 พระราม 6 ซ.30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์ : www.deqp.go.th
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

National Park, Wildlife and Plant Conservation Department

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)

60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เว็บไซต์ : www.onep.go.th
กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

Royal Forest Department

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เว็บไซต์ : www.forest.go.th
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

The Botanical Garden Organization

100 หมู่ 9 ต.แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180

เว็บไซต์ : www.qsbg.org
องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย

Wastewater Management Authority

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล์ : wastewtr@wma.or.th
เว็บไซต์ : www.wma.or.th,
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

ศูนย์ราชการฯ อาคาร บี เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เว็บไซต์ : www.tgo.or.th
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

Biodiversity-Based Economy Development Office (PO)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เว็บไซต์ : www.bedo.or.th