ระบบจองห้องประชุม

สำนักงานปลัดกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางการใช้ห้องประชุม