กลุ่มชุดข้อมูล
c a t e g o r y
ชุดข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถิติการใช้งานสะสม

ภาพรวม
 • ชายฝั่ง
 • ทะล
ชุดข้อมูลที่มีการเรียกดูมากที่สุด 5 อันดับ
 • 1. แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย
 • 2. แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย
 • 3. แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย
 • 4. แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย
 • 5. แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย
 • จำนวนผู้เข้าชม
  200,000
 • จำนวนดาวน์โหลด
  5,000
 • จำนวนข้อมูลทั้งหมด
  2,000
จำนวนข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่
 • ชายฝั่ง
 • ทะล
จำนวนข้อมูลจำแนกตามองค์กร
 • ชายฝั่ง
 • ทะล
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภท
 • ชายฝั่ง
 • ทะล

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด

เกี่ยวกับโครงการ