สถิติการใช้งานสะสม

ภาพรวม
ฐานข้อมูลเปิดที่มีการเรียกดูมากที่สุด 5 อันดับ
 • 1. จังหวัด
 • 2. TEST3
 • 3. TEST
 • 4. TEST SID
 • 5. TEST 1
 • จำนวนผู้เข้าชม
  47
 • จำนวนดาวน์โหลด
  9
 • จำนวนข้อมูลทั้งหมด
  6
จำนวนข้อมูลจำแนกตามฐานข้อมูลเปิด
จำนวนข้อมูลจำแนกตามผู้ให้บริการ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามชุดข้อมูล

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด

เกี่ยวกับโครงการ

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐกับความก้าวหน้าของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในการขับเคลื่อน
ร่วมกับทุกหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามมาตรฐาน ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐกับความก้าวหน้าของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในการขับเคลื่อน
ร่วมกับทุกหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามมาตรฐาน ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล