งบประมาณที่ได้รับ ปี

บาท

แผน-ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ปี รายไตรมาส

เปรียบเทียบงบประมาณรายปี

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

8
ข้าราชการ
7
ลูกจ้างประจำ
5
พนักงานราชการ
5
จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
ลำดับ
1
ตำแหน่ง
ข้าราชการ
จำนวน
8 คน
ลำดับ
2
ตำแหน่ง
ข้าราชการ
จำนวน
7 คน
ลำดับ
3
ตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำ
จำนวน
5 คน
ลำดับ
3
ตำแหน่ง
จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน
จำนวน
5 คน