ระบบนามสงเคราะห์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Pollution Control Department Building, 92 Soi Phaholyothin 7, Phaholyothin Road,Phayathai , Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8500
โทรสาร : 0 2298 5735
อีเมล์ : webmaster@mnre.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.mnre.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Permanent Secretary

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8500
โทรสาร : 0 2298 5735
เว็บไซต์ : www.mnre.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2265 6500
โทรสาร : 0 2265 6511
เว็บไซต์ : www.onep.go.th

กรมควบคุมมลพิษ

Pollution Control Department

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2298 2000
โทรสาร : 0 2298 5373
เว็บไซต์ : http://www.pcd.go.th

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Department of Environment Quality Promotion

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

49 พระราม 6 ซ.30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19
เว็บไซต์ : www.deqp.go.th

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

National Park, Wildlife and Plant Conservation Department

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2579 6666, 0 2561 0777
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

กรมป่าไม้

Royal Forest Department

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3
เว็บไซต์ : www.forest.go.th

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Department of Marine and Coastal Resources, Thailand

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0 2141 1248
โทรสาร : 0 2143 9242
อีเมล์ : it@dmcr.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.dmcr.go.th/

กรมทรัพยากรธรณี

Department of Mineral Resources

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

75/10 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2621 9603-5
โทรสาร : 0 2621 9602
เว็บไซต์ : www.dmr.go.th

กรมทรัพยากรน้ำ

Department of Water Resources

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2271 6000
โทรสาร : 0 2271 6004
เว็บไซต์ : www.dwr.go.th

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Department of Groundwater Resources

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2666 7000
โทรสาร : 0 2666 7055
เว็บไซต์ : www.dgr.go.th

องค์การจัดการน้ำเสีย

Wastewater Management Authority

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0 2273 8530-9
โทรสาร : 0 2273 8577-9
อีเมล์ : wastewtr@wma.or.th
เว็บไซต์ : www.wma.or.th,

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

The Forest Industry Organization

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : fio@fio.co.th
เว็บไซต์ : www.fio.co.th

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Zoological Park Organization under The Royal Patronage of H.M. The King

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0 2282 7111-3, 0 2281 9023-6
โทรสาร : 0 2282 6125, 0 2282 9104
เว็บไซต์ : www.zoothailand.org

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

The Botanical Garden Organization

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

100 หมู่ 9 ต.แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 0 5384 1231
โทรสาร : 0 5329 9754
เว็บไซต์ : www.qsbg.org

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : 0 2143 8400
เว็บไซต์ : www.tgo.or.th

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization)

อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0 2141 7800
โทรสาร : 0 2143 9202
เว็บไซต์ : www.bedo.or.th