โครงการที่จะเปิดลงทะเบียน
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเช้า)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
วันที่ : 16 เมษายน 2564
ถึง : 31 มกราคม 2565
เวลา : 09:30 - 10:30 น.
609 / 1,500 คน
โครงการที่เปิดลงทะเบียน
10
โครงการ
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ค้นหา
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา
จำนวน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมลกรม/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN/WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
อีเมล @dmcr.mail.go.th , อินเทอร์เน็ต (LAN / WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 27 สิงหาคม 2564

ถึง : 31 ธันวาคม 2565

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

207 / 1,000
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)
ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564

ถึง : 31 ธันวาคม 2565

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

51 / 200
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ทช. (Mini-Site)
ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Mini-Site)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 23 กันยายน 2564

ถึง : 31 ธันวาคม 2565

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

3 / 200
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers)
ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564

ถึง : 31 ธันวาคม 2565

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

1 / 100
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช. (MIS)
ฐานข้อมูลสารสนเทศ : Management Information System (MIS)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 30 สิงหาคม 2564

ถึง : 31 ธันวาคม 2565

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

6 / 100
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเช้า)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 16 เมษายน 2564

ถึง : 31 มกราคม 2565

เวลา : 09:30 - 10:30 น.

จำนวน

609 / 1,500
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนอบรมผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2565
ลงทะเบียนอบรมผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2565
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 15 ธันวาคม 2564

ถึง : 30 มิถุนายน 2565

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

125 / 495
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
อบรมนักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หลักสูตร "การดำน้ำลึก" (Advance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อบรมนักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หลักสูตร "การดำน้ำลึก" (Advance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 11 มกราคม 2565

ถึง : 31 มกราคม 2565

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

0 / 20
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ทดสอบ up file
ทดสอบ up file
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 1 มกราคม 2565

ถึง : 31 มกราคม 2565

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

ไม่จำกัด

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ทดสอบระบบ
ทดสอบระบบ
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 17 มกราคม 2565

ถึง : 31 มกราคม 2565

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

33 / 40
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน