งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ

บาท

งบประมาณที่ได้รับ ปี

บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ปี

เปรียบเทียบงบประมาณรายปี

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ