สถิตินวัตกรรมระดับกรม 21 ม.ค. 2565

บันทึกความดีบัญชีความสุข
19 เล่ม
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดความรู้ประจำปี
20 เล่ม
แผนการจัดการความรู้ประจำปี
4 แผน

บันทึกความดีบัญชีความสุข

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดความรู้ประจำปี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

      อยู่ภายใต้สังกัดกองแผนงานและวิชาการ เดิมเป็นเพียงห้องสมุดของกองวิจัย ทางแพทย์ ซึ่งกองวิจัยทางแพทย์ขณะนั้นมีหน้าที่ในการวิจัยพืชสมุนไพรเพื่อ ใช้เป็นยาและผลิตชีววัตถุ ทั้งนี้การศึกษาวิจัยจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อทำการ ศึกษาค้นคว้า จึงได้กำหนดให้มีตำแหน่งบรรณารักษ์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บ ข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ ค้นหาได้สะดวก
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่การบริการข้อมูล เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุข
พันธกิจ
ส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ภารกิจหลัก
จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และสมบูรณ์
พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดบริการ
บริการจัดหาเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งในห้องสมุด และจากแหล่งอื่น ได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ส่งเสริมทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาบุคลากรให้มีความ สามารถในการให้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ