Tesco Consultants

test8

test8

Tesco Consultants

test7

test7

Tesco Consultants

test5

test5 test5

อ่านเพิ่มเติม

Tesco Consultants

test3

test3 test3

Tesco Consultants

ARCHITECTURE & BUILDING ENGINEERING

TESCO offers a full range of architecture, structural, mechanical and electrical engineering services.

อ่านเพิ่มเติม

Tesco Consultants

test

test test

Tesco Consultants

test4

test4 test4

Tesco Consultants

test

test desc

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เทสโก้ จำกัด (ประเทศไทย)

CONSULTANTS

บริษัท เทสโก้ จำกัด บริหารงานโดย นายธรรมนูญ มงคล กรรมการผู้จัดการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยมุ่งเน้นในการบริการ ที่มีศักยภาพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังประเภท A หมายเลข 50 ซึ่งครอบคลุมสาขาเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสื่อสารโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการท่องเที่ยว สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพัฒนาเมือง และสาขาการประปาและสุขาภิบาล ใบอนุญาตสภาวิศวกรเลขที่ 0093/45 และใบอนุญาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 15/2552 บริษัทฯ มีบุคลากรกว่า 200 คน ซึ่งรวมถึง สถาปนิก วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักวางแผน ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง