โครงการที่จะเปิดลงทะเบียน
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเช้า)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
วันที่ : 5 มกราคม 2564
ถึง : 31 มกราคม 2564
เวลา : ทุกช่วงเวลา
2 / 1,000 คน
ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564" ครั้งที่ 1 (จ.ระยอง)
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563
ถึง : 11 มกราคม 2564
เวลา : ทุกช่วงเวลา
0 / 45 คน
โครงการที่เปิดลงทะเบียน
6
โครงการ
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ค้นหา
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา
จำนวน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเช้า)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 5 มกราคม 2564

ถึง : 31 มกราคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

2 / 1,000
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเย็น)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 5 มกราคม 2564

ถึง : 31 มกราคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

599 / 599
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564" ครั้งที่ 1 (จ.ระยอง)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 23 ธันวาคม 2563

ถึง : 11 มกราคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

0 / 45
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ One Page
แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (One Page) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 9 ตุลาคม 2563

ถึง : 4 ธันวาคม 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

196 / 200
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอใช้งานระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 8 ตุลาคม 2563

ถึง : 30 พฤศจิกายน 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

ไม่จำกัด

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563

ถึง : 15 พฤศจิกายน 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

308 / 350
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน