งบประมาณที่ได้รับ ปี

บาท

งบประมาณที่ได้รับ ปี

บาท

แผน-ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ปี รายไตรมาส

เปรียบเทียบงบประมาณรายปี

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน