ระบบกำลังประมวลผล..


ระบบกำลังประมวลผล..


ระบบกำลังประมวลผล..
เครือข่ายรายทรัพยากร


ระบบกำลังประมวลผล..
เครือข่ายรายปี


ระบบกำลังประมวลผล..
VOTE & POLL
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายการมีส่วนร่วม กรม ทช.
  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด
ฐานข้อมูลกลางเพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายการมีส่วนร่วม

เป็นศูนย์ข้อมูลของกลุ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่ดำเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่างๆ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งถือได้ว่าเป็นกำลังหลักส่วนหนึ่งที่ช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรดังกล่าว โดยได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลคุณลักษณะต่างๆ ของกลุ่มเครือข่ายฯ เช่น ชื่อกลุ่มเครือข่าย ปีที่ก่อตั้งชื่อหัวหน้ากลุ่ม จำนวนสมาชิกในกลุ่ม สถานที่ตั้ง จำนวนรางวัลที่เคยได้รับ ฯลฯ

การรวบรวมและจัดเก็บแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ได้พัฒนาช่องทางเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มเครือข่ายนั้นๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการทำงานของกลุ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมต่างๆรวมถึงสามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งของกลุ่มเครือข่ายบนแผนที่ออนไลน์ร่วมกับฐานข้อมูลอื่นๆ ในระบบฐานข้อมูลกลางฯ ได้