จำนวนชุดปะการังเทียม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

+


ระบบกำลังประมวลผล..

รายงานสรุปแยกตามจังหวัด

+


ระบบกำลังประมวลผล..

รายงานสรุปปะการังเทียม

+


ระบบกำลังประมวลผล..

เสนอความต้องการ

ท่านสามารถเสนอความต้องการในการวางทุ่นหรือจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ (ปะการังเทียม) ได้ด้วยช่องทางนี้

Vote & Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลปะการังเทียมและทุ่นในทะเล

การติดตามการใช้ประโยชน์ปะการังเทียม

+


ระบบกำลังประมวลผล..

วัตถุประสงค์โครงการปะการังเทียม

    เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปะการังเทียมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการใช้งานสำหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลกราฟสรุปเชิงปริมาณ ข้อมูลองค์ความรู้ปะการังเทียมที่เชื่อมโยงกับระบบการจัดการองค์ความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Knowledge management : KM) ฯลฯ


    รวมถึงเชื่อมโยงและแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านระบบแผนที่ออนไลน์(Geographic Information System : GIS) ร่วมกับฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอื่นๆ ที่ได้พัฒนาไว้ โดยการจัดเก็บโครงสร้างฐานข้อมูลปะการังเทียมนั้นมีความเป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นโครงสร้างฐานข้อมูลกลางด้านปะการังเทียม ดังเช่น พิกัดที่ตั้ง วัตถุประสงค์การวาง รูปทรงและรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ขนาด จำนวน ฯลฯ


    ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการจัดการเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืนโดยการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ และรองรับการเป็น “ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป