ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
คณะทำงานประสานการทำงานเชิงรุกเพื่อจัดทำรายชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เข้าพบและหารือกับจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และนายมงคล เจริญศรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าพบและหารือกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เพื่อรับทราบข้อมูลและขอความเห็นเพิ่มเติมในการกำหนดพื้นที่/โครงการการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศกัมพูชา
13 พ.ย. 2561
การเดินทางเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ. พะเยา) – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านก้อนตื่น สปป. ลาว
นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. ร่วมกับท่านวันทอง บุตตะนะวง รองหัวหน้ากรมขัวทาง สปป. ลาว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมขัวทาง และเจ้าหน้าที่โยธาธิการแขวงไชยะบุรี และแขวงบ่อแก้ว เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว ณ แขวงไชยะบุรี และแขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว โครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างกัน และส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
21 ม.ค. 2562
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ความรู้สึกต่อเว็บไซต์โฉมใหม่
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์โฉมใหม่ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน